Členství

Jak se stát členem ANA ?

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let bez dalšího omezení, která chce podpořit péči o nadané a dvakrát výjimečné děti.

Členství vzniká vyplněním a podpisem členské přihlášky a uhrazením ročního členského příspěvku ve výši nejméně 1.000,- Kč.
Dobrovolně je možné odevzdat samozřejmě  i vyšší členský příspěvek než je uveden. Příspěvky budou pochopitelně využity výhradně pro potřeby této neziskové organizace.

Přihláška

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte buď na místě, nebo pošlete jako obyčejný dopis na adresu sídla ANA (viz kontakt). Spolu s přihláškou zaplaťte členský příspěvek buď v hotovosti nebo bankovním převodem na účet ANA vedený u ČSOB č. 234624537/0300 pod variabilním symbolem "701", do popisu příkazu uveďte heslo "členský příspěvek".

Výhody pro členy ANA :

  • sdružením osob se společným cílem se budou lépe prosazovat zájmy této skupiny,
  • slevy některých zprostředkovaných služeb (např. klubů pro děti),
  • možnost účastnit se zdarma klubů pro rodiče, konaných obvykle poslední středu v měsíci,
  • možnost získávat a vzájemně si poskytovat informace a materiály vztahující se k péči o nadané děti,
  • možnost půjčovat si stolní hry a odborné knihy k tématice (po vybudování knihovny).